Karşıt İnceleme Tutanakları

Her türlü KDV İade incelemeleri için İndirilecek KDV Listesini içeren ve Maliye İdaresinin istediği formata göre düzenlenmiş Excel dosyası veya iade dönemine ait E-Defter dosyası yüklenmek suretiyle aylık karşıt inceleme tutanakları hazırlanmaktadır.
Yalnızca bir tür dosya yükleyebilirsiniz.YMM Bilgileriniz sisteme girildi ise, Rapor İçin Kullanılacak YMM bilgileriniz tüm çıktılarınızda YMM Bilgileri olarak işlenecektir. YMM Bilgileriniz sisteme girmek için GİRİŞ yapmanız ve bilgileri YMM Bilgileri Kayıt adresine kaydetmeniz gerekir.

İşleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz.

Karşıt İnceleme Yapma Zorunluluğu

3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinde tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi ve şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlıkca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Karşıt inceleme sonuçları düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir. Tutanakta yeminli mali müşavirin imzası ve mührü, nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefin veya yetkili temsilcisinin imzası bulunur. Nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellef 4 Sıra Nolu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ uyarınca beyannamelerini imzalatmakla yükümlü ise tutanak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından da imzalanacaktır.

Yazılı Teyit Almak Suretiyle Karşıt İnceleme

Süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş mükellefler nezdinde KDV iadesi veya tam tasdik dolayısıyla yapılacak karşıt incelemelerin, bu mükelleflerin yeminli mali müşavirlerinden teyit yazısı alınması suretiyle yapılması da mümkündür. Ancak, süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin yeminli mali müşavirlerinin teyit vermek istememesi halinde bu mükellefler nezdindeki karşıt inceleme tasdik işlemini yapan yeminli mali müşavir tarafından yerine getirilecektir.

Vergi Dairelerinden Bilgi İstenmesi

Yeminli mali müşavirler tasdik hizmeti verdikleri mükellefler ve bu mükelleflerin ticari ilişkide bulunduğu üçüncü kişiler ile ilgili olarak vergi dairelerinden bilgi isteyebilirler.